Declarație de confidențialitate

Regulament privind protecția și prelucrarea datelor

 

1. Szinga Sport Kft. (SRL) (sediul:1038 Budapest, Tündérliget utca 2.; număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: Cg. 01-09-370331; cod fiscal: 10318102-2-44), ca operator al webshopului (în continuare: webshop) care funcționează pe site-ul web www.playersroom.hu (în continuare: site-ul web) (în continuare: Prestator) respectă dreptul constituțional la protecția datelor cu caracter personal, potrivit căruia fiecare persoană are dreptul să dispună ea însăși referitor la divulgarea și utilizarea datelor sale cu caracter personal.

 

2. Prestatorul acordă o atenție sporită respectării stricte a prevederilor legii numărul VI din anul 1998 privind ratificarea Convenției pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, semnată la 28 ianuarie 1981 la Strasbourg, legii CXIX din anul 1995 privind prelucrarea datelor privind numele și adresele de domiciliu în vederea cercetării și marketingului direct, respectiv legii CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: Info tv.) pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru prestarea serviciilor, furnizate de clientul vizat.

 

3. Datele furnizate de Client, anume: numele și prenumele, adresa de livrare și facturare, numărul de telefon, adresa de e-mail, respectiv sexul Clientului, se găsesc în e-mailul transmis prin sistem.

 

În cazul plății cu card bancar, datele necesare plății nu sunt prelucrate de Prestator, ci de OTP Bank Nyrt. (S.A. de tip deschis).

 

Iau la cunoștință că datele mele cu caracter personal de mai jos, stocate de operatorul Szinga Sport Kft. (sediul: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.) în baza de date a utilizatorilor www.playersroom.hu vor fi transmise către OTP Mobil Kft., ca persoană împuternicită de operator. Sfera datelor transmise de operator este următoarea:

 

identificator comandă online

data comenzii

articolele comandate (nume produs, număr articol, preț, cantitate, tva)

cheltuieli de livrare

monedă

cuantumul reducerii

limba

prenume

nume

email

numărul de telefon

numele de facturare

cod fiscal

codul poștal de facturare

orașul de facturare

strada de facturare

județul de facturare

țara de facturare

nume de livrare

codul poștal de livrare

oraș de livrare

strada de livrare

județul de livrare

țara de livrare

 

Natura și scopul activității de prelucrare de date, efectuată de către operator, poate fi vizualizată în nota de informare privind prelucrarea datelor SimplePay la linkul de mai jos:

 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Operatori: Prestatorul și serviciile de curierat specificate la punctul 5.

 

5. Prestatorul declară că scopul prelucrării datelor evidențiate în baza sa de date (nume, adresă de livrare și facturare, adresă de email, număr de telefon, sexul Clientului) este asigurarea prestării serviciilor accesibile în webshop, afișarea conținuturilor și reclamelor personalizate, întocmirea statisticilor, dezvoltarea tehnică a sistemului informatic și protecția drepturilor Clienților. Datele pot fi utilizate de Prestator pentru a crea grupuri de utilizatori și pentru ca Prestatorul să prezinte acestor grupuri de utilizatori, pe paginile sale web, conținuturi targhetate și/sau reclame, respectiv să transmită buletine informative.

 

Datele furnizate de Client vor fi transmise în măsura necesară livrării produselor achiziționate în webshop, către transportatorii care efectuează transportul mărfii (în continuare: Servicii de curierat).

 

Servicii de curierat:

 

În vederea verificării legalității transmiterii de date, respectiv în scopul informării persoanelor vizate, Prestatorul va ține evidența transmiterii către Serviciile de curierat a datelor cu caracter personal furnizate de Client, care va conține data transmiterii datelor cu caracter personal prelucrate de către Prestator, temeiul legal și destinatarii transmiterii de date, precum și specificarea sferei datelor cu caracter personal transmise. Prestatorul va păstra datele incluse în evidențele de transmitere date pe o perioadă de 5 (cinci) ani.

 

6. Prestatorul nu are dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate de Client în scopuri diferite de cele specificate mai sus. Datele cu caracter personal pot fi divulgate unor terțe persoane (cu excepția serviciilor de curierat) sau autorităților numai cu consimțământul expres al Clientului, dacă legea sau o decizie a unei autorități sau instanțe nu prevede diferit, cu efect obligatoriu. Datele cu caracter personal ale Clientului vor fi șterse de către Prestator după încetarea scopului utilizării, sau la cerere.

 

7. Furnizarea datelor de către Client este voluntară, temeiul juridic fiind acordul persoanei vizate. Prin utilizarea serviciilor Prestatorului, Clientul își dă consimțământul la utilizarea datelor sale în modul specificat mai sus (inclusiv la transmiterea datelor cu caracter personal către serviciile de curierat).

 

8. Clientul poate solicita oricând de la Prestator:

- informare privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal;

- rectificarea datelor sale cu caracter personal;

- ștergerea sau restricționarea datelor sale cu caracter personal.

 

8.1. La solicitarea Clientului, Prestatorul furnizează informații despre datele persoanei vizate, prelucrate de acesta, sursa acestora, scopul și temeiul legal al prelucrării datelor, durata prelucrării datelor, denumirea și adresa persoanei împuternicite de operator, precum și activitatea sa legată de prelucrarea datelor, respectiv, în cazul transmiterii datelor cu caracter personal ale persoanei vizate, despre temeiul juridic și destinatarul transmiterii de date.

 

La cererea scrisă a Clientului în acest sens, Prestatorul este obligat să furnizeze informația, într-o formă ușor de înțeles, în cel mai scurt timp de la depunerea cererii, însă cel mult în 30 (treizeci) de zile calendaristice.

 

Informarea cuprinsă la punctele precedente este gratuită în cazul în care Clientul care solicită informația încă nu a introdus în anul curent la operator o cerere pentru informații referitor la aceeași sferă a datelor. În celelalte cazuri se poate stabili o compensare, a cărei sumă este de 700 HUF pe informare. Compensația deja achitată trebuie returnată dacă datele au fost prelucrate de Prestator în mod ilegal, sau dacă solicitarea de informații a avut ca rezultat rectificarea.

 

Prestatorul poate refuza să informeze Clientul numai în cazurile prevăzute de art. 9 alineatul (1), respectiv art. 19 din Info tv.

 

În cazul refuzul informării Clientului, Prestatorul comunică Clientului în scris care din prevederile Info tv. stă la baza refuzului informării. În cazul refuzului informării, Clientul se pate adresa instanței sau Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației/ (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; numărul de telefon: +36 (1) 391 1400; adresa de e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; în continuare: Autoritatea).

 

8.2. Dacă datele cu caracter personal prelucrate de Prestator nu corespund realității, iar datele cu caracter personal care corespund realității se află la dispoziția Prestatorului, Prestatorul va rectifica datele cu caracter personal.

 

Prestatorul șterge datele cu caracter personal dacă

- prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală;

- Clientul solicită ștergerea datelor cu caracter personal;

- dacă datele cu caracter personal au lipsuri sau erori - și dacă această situație nu poate fi îndreptată în mod legal -, presupunând că ștergerea nu este exclusă de Infotv.;

- scopul prelucrării datelor a încetat, sau termenul stocării datelor, prevăzut de lege, a expirat;

- instanța sau Autoritatea au ordonat aceasta.

 

În locul ștergerii, Prestatorul va restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă Clientul o cere, sau dacă, pe baza informațiilor avute la dispoziție, se poate presupune că ștergerea ar leza interesul legitim al Clientului. Datele cu caracter personal astfel restricționate pot fi prelucrate până când există scopul de prelucrare a datelor care a exclus ștergerea datelor cu caracter personal.

Prestatorul va marca datele cu caracter personal în cazul în care Clientul contestă corectitudinea sau exactitatea acestora, însă caracterul incorect sau inexact al datelor cu caracter personal contestate nu poate fi stabilit inechivoc.

 

Rectificarea, restricționarea, marcarea și ștergerea datelor trebuie notificată de către Prestator Clientului, respectiv tuturor celor cărora le-au fost transmise în prealabil datele în vederea prelucrării. Notificarea poate fi omisă, dacă, având în vedere scopul prelucrării datelor, aceasta nu lezează interesul legitim al persoanei vizate.

 

Dacă Prestatorul nu onorează cererea de rectificare, restricționare sau ștergere a persoanei vizate, acesta va comunica, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, calculate de la preluarea cererii, în scris, motivele în fapt și în drept ale respingerii cererii de rectificare, restricționare sau ștergere. În situația respingerii cererii de rectificare, restricționare sau ștergere, Clientul se pate adresa instanței sau Autorității.

 

9. Prestatorul va desfășura activitățile de prelucrare a datelor care au intrat în posesia Prestatorului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ținând seama de prevederile privind protecția datelor cuprinse în prezenta declarație.

 

10. Prestatorului nu își asumă răspunderea pentru datele furnizate de Client. În cazul în care Prestatorul află că datele lezează drepturile unei terțe persoane sau legea, sau contravin prezentelor reguli de protecția datelor, respectiv produc daune prin nerespectarea regulilor de protecția datelor, Prestatorul are dreptul de a întreprinde măsurile legale necesare, în colaborare cu autoritățile instrumentatoare. În cazul în care, la utilizarea serviciilor, Clientul a furnizat datele unei terțe persoane, sau a produs daune în orice mod în cursul utilizării site-ului web, Prestatorul are dreptul de a pretinde daune.

 

11. Prestatorul protejează și asigură cu mijloace fizice, electronice și tehnice corespunzătoare datele colectate online, în vederea prevenirii accesării și publicării neautorizate, asigurării exactității datelor și celei mai optime utilizări a datelor.

 

12. Prestatorul prelucrează datele Clientului în cadrul cardului Club, pe perioada de valabilitate a acestuia, respectiv, fără o cerere de ștergere expresă, și în urma expirării acesteia, pentru a încuraja fidelizarea Clienților și pentru a-i putea notifica cât mai ușor despre reduceri, utilizând datele de contact furnizate. Datele sunt prelucrate de lucrătorii Prestatorului. Clientul își poate exersa drepturile privind autodeterminarea informațională și libertatea informației în conformitate cu prevederile Legii numărul CXII din anul 2011.

 

13. Prestator de servicii web hosting: Planet Express Kft.,

Sediul:1125 Budapest, Álom u. 43/b.

Cod fiscal: 23587342-2-43

Număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: 01-09-972700

Serviciul de relații cu clienții și asistență tehnică: support@pannonhosting.hu

 

 

14. Utilizarea persoanelor împuternicite de operator

Parteneri care prestează servicii de marketing și terțe persoane:

 

15. Prestator de corespondență:

Maileon Digital Kft.

Sediul: 1112 Budapest Budaörsi út 153.

 

 

Regulamentul privind prelucrarea datelor pentru jocuri cu premii

 

 

1. Datele cu caracter personal ale jucătorilor înregistrați sunt prelucrate de organizatorul jocului (Szinga Sport Korlátolt Felelősségű Társaság /Szinga Sport Societate cu răspundere limitată/ (sediul: 1038 Budapest, Tündérliget utca 2.; număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: 01-09-370331. cod fiscal: 10318102-2-44; adresa de e-mail: szingasport@playersroom.hu, reprezentata prin: Gém Zoltán administrator; în continuare: „Organizator”). Operatorul exclusiv al tuturor datelor cu caracter personal este Organizatorul. Organizatorul a declarat prelucrarea datelor în evidențele păstrate de Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației): NAIH-84718/2015.

Organizatorul prelucrează exclusiv datele cu caracter personal ale persoanelor care s-au înregistrat în jocul specificat în Regulamentul de joc, și care, pe parcursul înregistrării, au acceptat Regulamentul de joc și prezentul Regulament de prelucrare a datelor.

Condiția participării la joc este ca Jucătorul să accepte Regulamentul de joc și prezentul Regulament de prelucrare a datelor.

 

2. Prezentul Regulament de prelucrare a datelor („Regulament”) se aplică exclusiv prelucrării datelor înregistrate pe parcursul jocului, și nu se extinde asupra altor prelucrări de date de către Organizator.

Prezentul Regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale Jucătorilor. Prelucrării datelor cu caracter personal li se aplică actele normative ale Ungariei și Uniunii Europene, în special legea CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: „Infotv.”), respectiv Directiva 95/46/ce a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995, privind „protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date”, respectiv directivele RGPD care au intrat în vigoare la 25 mai (sic orig. - n. trad).

 

3. Prin înregistrare, Jucătorul acceptă Regulamentul de joc și prezentul Regulament. Prin înregistrare și acceptarea regulamentelor, Jucătorul își dă consimțământul la prelucrarea datelor sale cu caracter personal conform prevederilor prezentului Regulament. Temeiul juridic al prelucrării datelor este consimțământul voluntar al jucătorilor (art. 5. al. (1) lit. a) Infotv.). Prezentul Regulament se califică drept informarea jucătorilor.

Având în vedere că participarea este total voluntară, iar Jucătorii devin îndreptățiți la premii fără a achita către Organizator vreun articol, Organizatorul stabilește drept condiție a participării consimțământul la prelucrarea datelor conform cu Regulamentul de prelucrare a datelor. Jucătorii iau la cunoștință în mod expres cele scrise și acceptă că participarea are drept condiție consimțământul la prelucrarea datelor.

 

4. Pe parcursul prelucrării datelor, Organizatorul își dă silința ca prelucrarea datelor să fie echitabilă și legală, datele cu caracter personal să fie prelucrate numai cu limitare legată de scop. Scopul prelucrării datelor este, în primul rând, desfășurarea jocului cu premii, în cadrul acestuia verificarea dreptului de participare, tragerea la sorți, notificarea câștigătorilor și predarea premiilor. În plus, scopul prelucrării datelor constă în desfășurarea activităților de publicitate, studii de piață și de sondaje de opinie, cu utilizarea datelor furnizate de jucător.

Organizatorul are dreptul de a folosi datele în mod inapt pentru identificarea persoanei, în scopuri statistice.

 

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc la sediul, în sucursala sau filiala Organizatorului, sau în spațiile persoanei împuternicite de operator. Deciziile referitoare la prelucrarea datelor sunt adoptate în fiecare caz de Organizator.

Organizatorul are dreptul de a da mandat unei persoanei împuternicite de operator, pe baza Infotv. Persoana împuternicită de operator nu poate lua decizii individual. Organizatorul publică denumirile persoanelor împuternicite de operator în prezentul Regulament.

 

6. Pe parcursul înregistrării, jucătorul furnizează datele specificate pe formularul de înregistrare, necesare identificării și contactului (numele, adresa de e-mail, adresa, data nașterii, codul poștal). Scopul prelucrării datelor: identificarea Jucătorilor, contact, publicitate, cercetare.

În cazul în care Jucătorul câștigă, este obligat să furnizeze Organizatorului toate datele care sunt necesare obținerii premiului, astfel în special, trimiterii premiului către câștigător și stabilirii obligațiilor fiscale (adresa exactă, datele de identificare ale persoanei fizice, cod de identificare fiscală, numărul contului bancar). În cazul în care Jucătorul nu furnizează datele solicitate, Organizatorul are dreptul de a refuza predarea premiului. Scopul prelucrării datelor este, în cazul jucătorilor câștigători, predarea premiilor, îndeplinirea obligațiilor fiscale.

În cazul persoanelor recomandate, scopul prelucrării datelor este promovarea jocului, Organizatorul trimite persoanelor recomandate o scrisoare referitoare la joc.

 

7. Organizatorul are dreptul de a utiliza datele de contact furnizate de jucător (adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon) pentru a transmite acestuia scrisori electronice referitoare la Organizator și activitatea acestuia, buletine informative referitoare la servicii sau reclame, respectiv de a transmite acestuia informații cu acest scop. Jucătorul consimte în mod expres ca Organizatorul, în informațiile, buletinele informative, respectiv scrisorile de notificare, să plaseze materiale publicitare.

Prin înregistrare, jucătorul consimte în mod expres ca Organizatorul să îi transmită materiale publicitare prin metoda contactării directe și să utilizeze în acest scop datele furnizate. Consimțământul este valabil pentru contactare prin e-mail, telefon, poștă sau alte modalități.

Jucătorii consimt ca datele emanate pe parcursul utilizării site-urilor web deținute de Organizator respectiv participării la joc, să fie utilizate de Organizator în scopuri publicitare pentru a transmite Jucătorilor oferte targhetate care privesc destinatarii.

Organizatorul poate utiliza datele prelucrate în scopul studierii pieței și de sondajelor de opinie, întocmirii mostrelor pentru cercetări, sau contactării jucătorilor în aceste scopuri.

 

8. La vizitarea Website-ului, sistemul Organizatorului înregistrează automat adresa IP a Jucătorului, timpul de începere al vizitei, respectiv, în unele cazuri, în funcție de setările calculatorului, tipul browserului și sistemului de operare, respectiv locația geografică ce poate fi determinată pe baza adresei IP. Datele astfel înregistrate nu pot fi interconectate cu alte date cu caracter personal. Prelucrarea datelor se face exclusiv în scop statistic. Organizatorul își rezervă dreptul de a plasa pe calculatorul Jucătorului fișiere ce conțin date (cookie-uri).

 

9. Organizatorul nu șterge la sfârșitul jocului datele furnizate, prelucrând și utilizând și în continuare datele, în scopuri determinate în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul șterge datele furnizate dacă:

Jucătorul poate solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal la datele de contact ale Organizatorului (punctul 1). În cazul unei solicitări în acest sens de la Jucător, sistemul Organizatorului va șterge datele în termen de cinci zile lucrătoare. Pe parcursul ștergerii datelor cu caracter personal se asigură ca datele să nu mai poată fi recunoscute, astfel că legătura dintre date și persoana vizată să nu mai poată fi reconstituită.

Organizatorul nu șterge datele cu caracter personal nici la solicitarea Jucătorului, dacă prelucrarea datelor este obligatorie sau posibilă pe baza unui act normativ (astfel, de ex. datele privind obligațiile fiscale). În acest caz, Organizatorul va notifica Jucătorul referitor la temeiul juridic al refuzului.

În cazul în care între Organizator și Jucător se formează un raport juridic, iar prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară exersării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor (de ex. valorificarea pretențiilor, soluționarea litigiilor), Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal necesare și în eventualitatea unei cereri de ștergere, în temeiul art. 6 al. (5) din Infotv.

În cazul în care Organizatorul exclude Jucătorul din joc, va prelucra datele necesare prevenirii unei înregistrări repetate și în eventualitatea unei cereri de ștergere. În acest caz temeiul juridic al prelucrării datelor este art. 6 alineatul (5) din Infotv.

 

10. Jucătorul are dreptul să rectifice datele sale, și să solicite rectificarea de către Organizator a datelor înregistrate greșit, pe care nu le poate rectifica el însuși. Persoana vizată poate solicita informații privind prelucrarea datelor sale. Organizatorul poate furniza informația și în scrisoare electronică. Jucătorul vizat are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc.

 

11. Organizatorul ia toate măsurile diligente rezonabile, necesare pentru securitatea datelor, se îngrijește de protecția acestora la nivel corespunzător, în special de accesarea, modificarea, transmiterea, publicarea, ștergerea sau distrugerea neautorizată, respectiv de distrugerea sau coruperea accidentală. Organizatorul se îngrijește de securitatea datelor prin măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare.

 

12. Pe parcursul utilizării serviciilor și Site-ului web jucătorii pot furniza numai datele proprii cu caracter personal. Furnizarea datelor unor alte persoane se califică drept prelucrare neautorizată a datelor, care poate avea consecințele specificate în legile speciale. În cazul abuzului cu datele cu caracter personal al unei alte persoane, Organizatorul acordă ajutor autorităților instrumentatoare în vederea elucidării încălcării legii și identificării autorului.

 

13. Organizatorul poate transmite datele cu caracter personal către terțe persoane numai cu consimțământul expres al persoanei vizate sau pe baza unor prevederi legale.

 

14. Jucătorul poate adresa Organizatorului plângerea sa referitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, care va examina aceasta în cel mai scurt timp posibil și va remedia încălcarea legii.

În cazul lezării dreptului jucătorului la protecția datelor sale cu caracter personal, acesta poate adresa pretențiile sale Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației) (www.naih.hu), respectiv instanței.

Follow Us!
modificarea datelor Produsele mele salvate Help
Răsfoire: 1 2 3 4 5 ...8 »
Vizualizare:
24 / pagină
Filtrează după:
Noutăți în față
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
395.99Lei
316.99Lei
Mărimi:
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
395.99Lei
276.99Lei
Mărimi:
41, 43, 44, 45
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
395.99Lei
316.99Lei
Mărimi:
36, 37, 38, 39, 40
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
444.99Lei
311.99Lei
Mărimi:
36, 37, 38, 39, 40, 41
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
370.99Lei
222.99Lei
Mărimi:
36, 37, 38, 39, 40, 41
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
370.99Lei
185.99Lei
Mărimi:
36, 37, 38, 39, 40, 41
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
469.99Lei
375.99Lei
Mărimi:
36, 38, 39, 40, 41
Nou
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
37.99Lei
Mărimi:
NS
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
185.99Lei
148.99Lei
Mărimi:
OS
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
197.99Lei
158.99Lei
Mărimi:
OS
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
185.99Lei
148.99Lei
Mărimi:
OS
NouVans Scrunch Crew
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
74.99Lei
Mărimi:
36-41
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
197.99Lei
158.99Lei
Mărimi:
NS
Nou
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
74.99Lei
Mărimi:
36-41
Nou
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
148.99Lei
Mărimi:
NS
Nou
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
74.99Lei
Mărimi:
36-41
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
160.99Lei
128.99Lei
Mărimi:
NS
40%
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
284.99Lei
170.99Lei
Mărimi:
41, 42, 43, 44, 45, 46
30%
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
395.99Lei
276.99Lei
Mărimi:
41, 42, 43, 44, 45, 46
20%
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
395.99Lei
316.99Lei
Mărimi:
41, 42, 43, 45, 46
20%
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
370.99Lei
296.99Lei
Mărimi:
41, 42, 43, 44, 45, 46
20%
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
444.99Lei
355.99Lei
Mărimi:
41, 42, 43, 44, 45, 46
30%
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
370.99Lei
259.99Lei
Mărimi:
44
20%
Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5Rating-ul produsului 0/5 (0 / 0)
308.99Lei
247.99Lei
Mărimi:
45
Înscriere la Newsletter